Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Urbanisme, Obres Públiques i Medioambiente

Pagament ajornat o fraccionat

Tornar Imprimir

Descripció

Obtindre l'ajornament o el fraccionament del pagament de deutes tributaris i altres ingressos de dret públic.

Qui el pot sol·licitar?

Els obligats al pagament dels deutes.

Com realitzar el tràmit?

- Sol-licitud de l'interessat formulada presencialment en la oficina de Recaptacio (1 planta).
- Firma de la compareixença, formulari de domiciliació i comunicació de les condicions de l'ajornament/fraccionament de pagament. En el cas que l'ajornament/fraccionament no s'aprove en eixos termes, el sol-licitant rebrà la corresponent notificació.
- Pagament per domiciliació dels terminis resultants.


Quan sol.licitar-ho

En qualsevol moment anterior a la notificació de l'acord d'alienació dels béns embargats, si és el cas

Requisits

- Import mínim ajornable: 350,00 euros de principal per quota liquidada.
Les quotes resultants es pagaran per mitjà de la seua domiciliació bancària en el compte corrent que es designe per l'interessat.

- Compte obert en una entitat financera per a domiciliar el pagament.
El pagament podrà domiciliar-se en compte bancari que no siga de titularitat de l'obligat, sempre que s'acredite que el titular del dit compte autoritza la domiciliació.

- Garantia, en el cas de deutes que, en el seu conjunt, excedisquen de 6.000 euros.

Documentació a aportar

Documentació a presentar
En les Oficines de Gestió Tributària Integral:

- Document d'identitat de l'obligat al pagament, en el cas que ho sol¿licite el mateix.
- En cas de representant o autoritzat, l'escriptura de poders o autorització firmada per autoritzant i autoritzat, la còpia del document d'identitat de l'obligat al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicació del representant o autoritzat.
- Dades del compte de domiciliació (amb els 20 dígits). Si el compte no és titularitat del sol-licitant o de l'obligat al pagament, l'autorització del titular per a domiciliar el pagament en eixe compte i la còpia del document d'identitat d'eixe tercer.
- Garanties. Queden dispensades de l'obligació d'aportar garantia amb motiu de la sol-licitud d'ajornament o fraccionament, els deutes que en el seu conjunt no excedisquen de 6.000 euros, excepte els dèbits de taxes per retirada de vehicles de la via pública, que requeriran garantia en tot cas.

On sol·licitar-lo?

Registre d'entrada

Horari

De dillins a divendres de 9 a 14 hores

Contacte

Oficina de Recaptacio (1 planta)

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 0 - Inmediat -

Normativa

- Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació.
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals

Qui tramita la sol·licitud?

Recaudación

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

6.03.07-Instància AJORNAMENT FRAC.
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano

Et pot interessar...

banner inforatge
Portal Transparència
Carpeta Ciutadana
enllç calendari fiscal
Agenda Cultural
Banner Validacio Documents Electronics
Enlace Agricultura
Bústia ciutadana
enlace festivitats locals

Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es